# نکته_ها

آزادی های یواشکی

بلند میگرید دزدانه میخندد یواشکی آزاد است نشسته میجنگد و ایستاده میمیرد نترسید او انسان است و کمی ایرانی!   پی نوشت: برای صفحه آزادی های یواشکی زنان در ایران https://www.facebook.com/StealthyFreedom
/ 0 نظر / 11 بازدید