دلمان پوسید در این قفس

دلمان پوسید در این قفس

اطراف شما را نمیدانم، اما من هر جا می نگرم سیم و خار است

به من گفته اند که تو آزادی، حال آنکه می بینم پرستوها فوج فوج از روی سرم می گذرند

شما را نمیدانم

اما من اینجا زندانیم

/ 0 نظر / 47 بازدید