زندگی بی رنگ

نمیدانم چرا گلهای این آپارتمان رنگ و بویی ندارند! 

شما که از دامان طبیعت سرمست اید به ما حالی کنید که گل جایش در خانه نیست! در گلدان هم نیست! کنار رو شویی یا گوشه حیاط! 

هویت گل هم دیگر بی عطر و بی سروته شده

آخر نمیدانم گنجشک ها دیگر از نیم وجب حیاط خشک و بی روح چه میخواهند!

یکسی پیدا شود اینها را برایم باز گو کند؟

/ 0 نظر / 17 بازدید