باران باید مثل باران باشد

باران باید مثل باران باشد

نرم نرمک ببارد و ما را به روزهای خوش ببرد

بوی خوبی داشته باشد

وقتی دهانمان را باز میکنیم قطره ای از پاکی و آزادی برود در حلقمان

باران باید آرام ببارد

با زمین زاویه 90 درجه بسازد تا وقتی به آسمان نگاه میکنیم روی چشمانمان بنشیند و نگاهمان را تازه کند

باران باید مثل باران باشد

نباید مثل دوش حمام سر تا پایمان را خیس کند تا نفهمیم لذت قطره های طراوت را

نباید مثل من دیوانه وار ترانه بخواند. باید گوش بدهد به هق هق های من با متانت !

 باید آرام باشد

زیبا باشد

زندگی باشد

باید پرها را خیس کند

برق ها را ببرد

تعفن را دفن کند

کوچه را به خواب ببرد

باران باید بی خبر بیاید و آهسته آهسته برود

وقتی خسته ایم بیاید 

و وقتی که خوابیم برود...


/ 0 نظر / 16 بازدید