آنطور که باید...

آسمان آنطور که باید نمی بارد، دهقان آنطورکه باید نمی کارد

 زندگیمان از تنفرها، آنطور که باید نمی کاهد

آن مرد زیر باران با اسبش، آنطور که باید نمی آید

خواب به چشمانم تا سحر، آنطور که باید نمی ماند

راه دگر مسافر را آنطور که باید نمی خواهد

رعیت هم شاه را به فحش، آنطور که باید نمی راند

بلبل خسته دلی در کنج قفس، آنطور که باید نمی خواند

چاره چیست اگر معبر هم تعیبیر خواب خویش را آنطور که باید نمی داند

دیدم شتر هم بر در خانه ها آنطور که باید نمی خوابد

قصه آن بود که امشب دیدم، اما...

سرنوشت ما چرا آنطور که باید نمی باید؟ 

/ 0 نظر / 19 بازدید