آزادی های یواشکی

بلند میگرید

دزدانه میخندد

یواشکی آزاد است

نشسته میجنگد

و ایستاده میمیرد

نترسید

او انسان است

و کمی ایرانی!

 

پی نوشت:

برای صفحه آزادی های یواشکی زنان در ایران

https://www.facebook.com/StealthyFreedom

/ 0 نظر / 29 بازدید