مسئله و نگاه ما به مسئله

وقتی نمی توانم ارتباط بین یک داده با مسئله ای را درک کنم

نگاهم را تغییر میدهم

بی شک مرا به جواب میرساند

چون نگاه را میتوان تغییر داد اما صورت مسئله را هرگز

/ 1 نظر / 18 بازدید
انسان

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]