دنیای ما

در زندگی بزرگ ترین ضربه ها را از آنجایی میخوریم که دنیایی که در آن هستیم را ایده آل فرض کرده باشیم. نه تنها دنیایمان ایده آل نیست، بلکه واقعی هم نیست!

موجودات دوپایی که شبیه آدمند

دلخوشی های مصنوعی که شبیه خوشبختی اند

و هوس های گذرا که شبیه عشق اند

/ 0 نظر / 17 بازدید