خبر...

خبر داری از خبر دلتنگیم ؟

از خبر تنهایی ؟

روزی که قسم هایت را به یک قسم دیگر فروختی

خبر داری چه شد ؟

روز چگونه شب شد و شب چگونه صبح ؟

خبر داری مردم مرا که میبینند چگونه به یکدیگر نشان میدهند ؟

نه!  میدانم

خبرهای بد به تو هیچوقت نمیرسند.

/ 0 نظر / 18 بازدید